Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością jest stowarzyszeniem powołanym do życia w 2011 roku, skupiającym ludzi nauki, profesjonalistów z różnych gałęzi gospodarki oraz entuzjastów, którzy podzielają przekonanie o wadze odpowiedzialnego planowania przyszłości zarówno w skali mikro (pojedynczy ludzie, firmy, małe społeczności), jak i makro (społeczeństwa, państwa, świat).

Jernbaneverket jest norweskim przedsiębiorstwem państwowym, zajmującym się infrastrukturą kolejową, m.in. dworcami kolejowymi i torowiskami. Jernbaneverket ma duże doświadczenie w partycypacji społecznej związanej z planowaniem inwestycji (modernizacja i budowa dworców, przystanków, przejść itp.) oraz zarządzaniem infrastrukturą transportową. Po przeprowadzonym w 2014 r. projekcie Metode 21, jest to wzorcowa instytucja, wykorzystująca metody foresightu strategicznego w planowaniu infrastruktury.

Jernbaneneverket udostępni na potrzeby projektu dorobek swoich projektów partycypacyjnych oraz działań badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania foresightu strategicznego. Będzie również testować konsultować narzędzia i wnioski z audytów, analiz i innych prac w projekcie.

Płock jest miastem średniej wielkości, którego wyzwania infrastrukturalne kształtowane są, poza typowymi czynnikami urbanizacyjnymi, przez ekosystem przemysłowo-logistyczny kombinatu petrochemicznego Orlen. Tworzy to szereg istotnych z punktu widzenia spójności społecznej i jakości życia zagadnień przestrzennych, o dużej w porównaniu z wielkością miasta skali. Stanowi to wyzwanie dla Urzędu Miasta, który zdając sobie sprawę z wagi tej sfery zadań na rzecz wspólnoty lokalnej i prowadzi prace badawczo- rozwojowe, aby rozwiązywać swoje problemy przestrzenne. Płock realizuje też projekty partycypacyjne (np. budżet partycypacyjny) oraz badania potoków pasażerów na potrzeby swojej intensywnie rozwijanej komunikacji miejskiej.

UM Płock udostępnia na potrzeby projektu dorobek swoich działań badawczo-rozwojowych, prowadzonych we współpracy z Politechniką Warszawską. Umożliwia również współpracę z przedsiębiorstwem Komunikacja Miejska Płock sp. z o.o., którego zarząd jest głównym odbiorcą pozyskiwanych przez miasto w procesach partycypacyjnych informacji i wiedzy nt. potrzeb i możliwości rozwoju infrastruktury transportowej. Co jednak najważniejsze, UM Płock umożliwia nam przeprowadzenie pilotażowego projektu konsultacji z wykorzystaniem nowych narzędzi, opracowanych w toku projektu.

Jernbaneverket

Norweskie Koleje Państwowe

UM Płock

Urząd Miasta Płock

Chcesz dowiedzieć się więcej?