Prezentacja raportu i wyników projektu

Od pięciu lat Płock staje się miastem bardziej przyjaznym dla rowerzystów. Każdego roku miasto buduje nowe drogi rowerowe łącząc je w sieć, która umożliwia płynną komunikację. Ważnym elementem rozwoju infrastruktury rowerowej były także konsultacje społeczne, które dziś zostały podsumowane w auli UMP.

Płocka infrastruktura rowerowa jest połączona z większością ościennych gmin, umożliwiając bezpieczny dojazd do terenów rekreacyjnych wokół miasta. Od 2011 r. potroiliśmy w Płocku długość dróg rowerowych, dając na koniec 2015 r. do dyspozycji płocczan 45 km dróg i szlaków rowerowych, w zdecydowanej większości o nawierzchni asfaltowej.

Płockie konsultacje rowerowe odbywały się pomiędzy 27 stycznia a 17 lutego 2016 za pośrednictwem internetowej platformy konsultacji społecznych oraz w toku tradycyjnych spotkań konsultacyjnych. Udział w nich wzięło łącznie 267 osób, które wyraziły swoje oczekiwania odnośnie infrastruktury rowerowej w Płocku. Wyniki konsultacji będą służyć Miejskiemu Zarządowi Dróg oraz komórkom UMP do optymalizacji rozwiązań rowerowych zgodnie z uwzględnieniem potrzeb i wniosków zgłoszonych w czasie badań.

Do pobrania: Raport Płockie Konsultacje rowerowe

Konsultacje wykazały, że:

  • Pozytywne nastawienie zarówno do dróg rowerowych prowadzonych w jezdni, jak i do ciągów pieszo-rowerowych, przy czym kobiety okazują lekką preferencję względem ciągów, a mężczyźni względem dróg prowadzonych w jezdni. Wśród zalet dróg prowadzonych w jezdni wymienia się głównie brak kolizyjności z ruchem pieszym oraz szybkość przemieszczania. Główną zaletą ciągów pieszo-rowerowych jest zdaniem respondentów bezpieczeństwo poruszania się rowerem.
  • W przypadku drogi przy ulicy Mickiewicza w całej grupie badanych widoczna jest lekka preferencja względem drogi prowadzonej w jezdni, przy czym mężczyźni opowiadają się za tym wyborem w sposób zdecydowany, a kobiety nieznacznie preferują ciągi pieszo-rowerowe.
  • Zapytani o to, które drogi – rekreacyjne czy transportowe – powinny mieć priorytet, mieszkańcy Płocka przychylają się raczej do dróg o charakterze transportowym. Przy czym  zdecydowaną preferencję względem dróg o takim charakterze wykazują osoby  korzystające z rowerów codziennie i częściej niż raz w miesiącu. W komentarzach  zwracano uwagę na rosnącą popularność roweru jako środka transportu do pracy oraz na  to, że dla celów rekreacyjnych wystarczające są drogi gruntowe już dostępne na przedmieściach Płocka.
  • W przypadku konkretnego pytania o wybór priorytetu pomiędzy drogą wzdłuż ulicy Dobrzykowskiej a drogą poprowadzoną po wale, badani opowiedzieli się jednak zdecydowanie za drugą opcją. Wśród argumentów za tym rozwiązaniem wymieniano niskie koszty oraz walory widokowe. Przeciwnicy tego rozwiązania zwracali uwagę na bezpieczeństwo poruszania się po zmroku oraz trudność szybkiego przemierzenia dystansu drogą rekreacyjną.
  • Wśród proponowanych przez ankietowanych metod promocji roweru jako środka transportu dominowały rozwiązania oparte na rozwoju infrastruktury rowerowej.

Zwrócono również uwagę na możliwość aktywnej promocji rowerów przez systemy zachęt tworzonych przez pracodawców.

Wśród priorytetowych lokalizacji nowych dróg rowerowych w Płocku wymieniono: drogę wzdłuż al. Jachowicza, Kobylińskiego i Piłsudskiego, trasę z Mostu Solidarności do Wyszogrodzkiej, dojazd ulicą Bielską do cmentarza komunalnego, ulicę Kilińskiego w całej długości i jej włączenie do Otolińskiej wraz ze zjazdami w ulice poprzeczne oraz trasę prowadzącą przez Most Legionów.

Wśród priorytetowych lokalizacji parkingów dla rowerów znalazły się: Stary Rynek, CH Galeria Wisła, Galeria Mazovia, Szpital Wojewódzki oraz miejsca odwiedzane przez turystów. Zwracano również uwagę na znaczenie jakości montowanych stojaków rowerowych.

Planujemy w Płocku szereg strategicznych inwestycji dla rowerzystów z uwzględnieniem wyników konsultacji. W najbliższym czasie powstanie około 22 km nowych dróg i szlaków rowerowych. Wśród najważniejszych inwestycji jest wybudowanie drogi rowerowej, która połączy wzdłuż głównej osi komunikacyjnej miasta wszystkie osiedla od Podolszyc do Winiar, a także drogi rowerowej wzdłuż ul. Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie. Planujemy realizować ważne inwestycje rowerowe w oparciu o środki z Unii Europejskiej. Rozważamy zmiany w organizacji ruchu, budowę parkingów rowerowych, stacji rowerowych i innych przyjaznych rowerzystom zmian w infrastrukturze. Finalnie chcemy też uruchomić wypożyczalnię rowerów miejskich.

Podsumowaliśmy także prowadzone na początku roku konsultacje społeczne poświęcone tematyce rowerowej. Miasto dysponuje także „Programem zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”. Bazując na tych dokumentach  Miejski Zarząd Dróg ogłosił w kwietniu przetargi na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Płocka”, które są zaplanowane do budowy w ramach w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Miasta Płocka oraz na „Opracowanie dokumentacji projektowej wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu” (PGN)”.

Długość projektowanych w obu tych Programach tras rowerowych wraz ze skrzyżowaniami wynosi około 22 km. Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami powinno nastąpić w terminie do 30 listopada 2016 r. Na realizację zadań planowane jest uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszone przez MZD przetargi na opracowanie dokumentacji dotyczą 7 ścieżek rowerowych w zakresie następujących tras z Programu zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych:

1)  szlak R-60 Trasa  Nadwiślańska Lewobrzeżna  (Szlak Wisły)od zachodniej do wschodniej granicy miasta – po wale przeciwpowodziowym, szerokość do 3,5 m, długość około 6,00 km,

2)  szlak R-70 od Trasa Nadwiślańskiej Lewobrzeżna  (R-60) do ronda inż. Jana Marka Lajourdie, ul. Portową – Popłacińską do granicy miasta szerokość do 2,5 m, długość około 2,40 km,

3)  droga rowerowa R-62 od alei Kilińskiego do ul Tumskiej poprzez al. Broniewskiego, ul. Mostową, Plac Narutowicza, szerokość 2,0-2,5 m, długość około 1,10 km,

4)  droga rowerowa R-1 łącząca osiedle Podolszyce z centrum Płocka przez ciąg ulic: Wyszogrodzka (od al. Armii Krajowej) – al. marsz. Józefa, Piłsudskiego – Al. Stanisława Jachowicza z przejazdem przez ul. Bielską i włączeniem w ścieżkę w Al. Fl. Kobylińskiego, o szerokości 2,0-3,0 m i długości około 5,10 km.

5) droga rowerowa R-21 Ciąg ulic: Obrońców Westerplatte – Nowy Rynek – Tumska, szerokość do 2,0 m lub 2-1,5 m, długość około 1,30 km,

6) droga rowerowa R-23 al. J. Kilińskiego szerokoś do 2,0 – 2,5 m, długość około 1,10 km wraz z aktualizacją projektu „Rozbudowy ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa”,

7) droga rowerowa R-17 ulica Grabówka od ul. ks. Niedzielaka do ul. Gościniec i ul. Korczaka od ulicy Gościniec do ul. Zarzecznej szerokość 2,0-2,5 m, długość około 2,35 km.

MZD w kwietniu ogłosił także przetarg na budowę drogi rowerowej R-32 wzdłuż ul. Dobrzykowskiej do granic miasta – o szerokości 2,0-2,5 m i długości 2,5 km. Koniec tej inwestycji planowany jest w połowie 2017 r. K.Kozłowski

Publikacje projektowe

Na stronie projektu udostępniamy Państwu publikacje, które zostały przygotowane w ramach naszych działań. Polecamy Państwa lekturze poniższe pozycje, które można pobrać z zakładki “Wyniki projektu”:

Raport “Płockie Konsultacje Rowerowe” – ten dokument zainteresuje szczególnie mieszkańców Płocka oraz okolic. Zawiera on podsumowanie przeprowadzonych styczniu i lutym 2016 r. konsultacji rowerowych, podczas których pilotażowo wdrożyliśmy w proces naszą Platformę Konstruktywnych Konsultacji. W raporcie znajdują sie przetworzone wyniki konsultacji, które uwzględnione będą w dalszej realizacji obecniej obowiązującej w Płocku strategii pn. “Program zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”.

Poradnik “Foresight i partycypacja” – to broszura adresowana do pracowników wydziałów komunikacji społecznej, decydentów oraz gospodarzy infrastruktury. Z pewnością znajdą tam nowe, ciekawe propozycje odnośnie prowadzenia i wzbogacania konsultacji społecznych członkowie zespołów pracujących nad wszelkiego rodzaju strategiami publicznymi, zarówno na skalę dzielnicy, jak i powiatu lub regionu. Metody foresightowe, które proponujemy, podnoszą “odporność na przyszłość” każdej strategii samorządowej.

Poradnik administratora Platformy Konstruktywnych Konsultacji – ta publikacja ma charakter techniczny i przybliża czytelnikom różne rozwiązania metodologiczne z zakresu badań konsultacyjnych przy pomocy narzędzi internetowych na przykładzie opracowanej w toku projektu Platformy Konstruktywnych. Konsultacji.

Zakończenie projektu

2869e11Dobiega końca projekt “Nowe metody partycypacyjnego planowania infrastruktury transportowej”. Oddziaływanie projektu nie kończy się jednak wraz z zamknięciem ostatniego etapu objętego finansowaniem z grantu EOG, który umożliwił nam jego przeprowadzenie. Można śmiało powiedzieć, że właściwe oddziaływanie projektu dopiero się zacznie, a jego rezultaty w liczbach będą systematycznie rosnąć. Przeprowadzony i opisany poniżej pilotaż w Płocku zaplanowany był jedynie jako zakrojony celowo na stosunkowo niewielką skalę test narzędzia, który pozwolił na jego ulepszenie i dalszy rozwój. Właściwe życie projektu zaczyna się więc dopiero teraz: możemy przejść do jego szerokiej promocji wśród gestorów infrastruktury transportowej i dalszego rozwoju. Będziemy podejmowali wszelkie starania, aby wypracowane narzędzie i metoda służyły jak najlepiej samorządom i organizacjom pozarządowym w całej Polsce.

Czas na kilka słów podsumowania. Udało nam się stworzyć pierwsze w Polsce narzędzie, które umożliwia wykorzystanie metody delfickiej w lokalnych projektach partycypacyjnych. W rozmowach z przedstawicielami trzeciego sektora często słyszałem, że łakną oni technologicznych narzędzi wsparcia swojej działalności statutowej. Okazuje się jednak, że administracja samorządowa też nie dysponuje lepszymi, nowoczesnymi narzędziami do wykorzystania w procesach takich, jak opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, konsultacje społeczne nt. infrastruktury drogowej, partycypacyjne strategie publiczne. Jestem szczęśliwy, że dzięki naszemu narzędziu możemy pomóc bezpośrednio w podniesieniu poziomu planowania w Polsce, nawet na poziomie lokalnych inwestycji i życia codziennego mieszkańców miast i wsi, a pośrednio – w projektowaniu lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Łukasz Macander

Prezes PTSP

Relacja z sesji “Miasta przyszłosci”

16 marca 2016 r., w ramach promocji rezultatów naszego projektu badawczo-rozwojowego nowych narzędzi do deliberatywnego planowania przestrzeni publicznej, ekspert naszego stowarzyszenia wziął udział w Sesji Dialogu “Miasta Przyszłości 2016”, organizowanej przez znany ośrodek ThinkTank.

Projekt „Miasta Przyszłości”, realizowany przez THINKTANK od 4 lat, to wyjątkowa platforma debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast dla samorządów i ich wszystkich interesariuszy: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, ekspertów. Znając listę zaproszonych gości, wiedzieliśmy, że partycypacja to temat, który na pewno ich zainteresuje.

W toku dyskusji panelowych podczas tego wydarzenia dzieliliśmy się z uczestnikami – burmistrzami, prezydentami miast oraz innymi specjalistami w dziedzinie planowania i rozwoju terenów miejskich naszymi wnioskami i rekomendacjami w zakresie wykorzystania nowych narzędzi angażowania mieszkańców w procesy planistyczne. Nie ma wątpliwości, że partycypacja jest drogą do lepszych rozwiązań w polskich miastach. Nie każdy proces partycypacyjny jest jednak równie dobry i daje równie dobre efekty.

Wyniki naszych badań z projektu Nowe metody partycypacyjnego planowania infrastruktury transportowej wzbudziły zainteresowanie uczestników. Już wkrótce zaprezentujemy publikację podsumowującą nasze prace w tym zakresie.

Sesje “Miasta Przyszłości 2016” oceniamy bardzo pozytywnie. Były one nie tylko okazją do spotkania z interesariuszami rewitalizacji, smart city, PPP oraz innych trendów rozwoju polskich miast, lecz także dawały możliwość pozyskania cennych informacji o aktualnym stanie rozwoju i wizjach na przyszłość liderów lokalnych działań strategicznych.

Na zdjęciu wystąpienie eksperta PTSP Kacpra Nosarzewskiego w trakcie panelu o rewitalizacji.

Raport z konsultacji

Oddajemy w Państwa ręce Raport “Płockie Konsultacje Rowerowe”. Ten dokument, który zbiera rezultaty konsultacji w sprawie rozwoju sieci dróg dla rowerów zainteresuje szczególnie mieszkańców Płocka oraz okolic. Zawiera on podsumowanie przeprowadzonych styczniu i lutym 2016 r. konsultacji rowerowych, podczas których pilotażowo wdrożyliśmy w proces naszą Platformę Konstruktywnych Konsultacji. W raporcie znajdują sie przetworzone wyniki konsultacji, które uwzględnione będą w dalszej realizacji obecniej obowiązującej w Płocku strategii pn. “Program zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”.

Zakończenie konsultacji

Konsultacje społeczne rozwoju sieci dróg rowerowych w Płocku dobiegły końca. W ciągu około miesiąca opublikujemy raport z konsultacji, który posłuży władzom miasta do jeszcze lepszej z punktu widzenia mieszkańców realizacji obowiązującej w Płocku strategii pn. “Program zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zarówno tradycyjnych spotkań, jak i badania online, za wkład w konsultacje i poświęcony czas. Wasz głos jest dla nas bardzo ważny!

Prezes PTSP zaprasza na rowerowe konsultacje społeczne w Płocku 27 stycznia – 17 lutego 2016 r.

Szanowni Państwo, konsultacje online zostały już uruchomione – zapraszamy tutaj

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dróg rowerowych w Płocku, które będziemy realizować we współpracy z Urzędem Miasta.

W najbliższych latach władze miasta planują szereg inwestycji w rozbudowę infrastruktury rowerowej – dlatego też bardzo ważne jest dla nas poznanie Państwa przemyśleń i oczekiwań odnośnie dróg dla rowerów w Płocku. Obecnie, podstawowym dokumentem, który określa rozwój sieci rowerowej w Płocku jest „Program zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”. Aby wdrażać jego założenia najkorzystniej dla Płocczan, chcemy przed podjęciem ważnych decyzji, które wpłynął na rozwój sieci dróg rowerowych w najbliższych kilku latach zasięgnąć ich opinii.

Konsultacje będą prowadzone trzema drogami. Mogą Państwo:

  • wziąć w nich udział przez internet,
  • przyjść jedno z organizowanych przez Urząd Miasta spotkań
  • lub spotkać się z zespołem konsultacyjnym podczas dyżuru w płockich centrach handlowych Wisła i Mosty.

Chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i dlatego w tych konsultacjach po raz pierwszy poza tradycyjnymi metodami komunikacji, uruchamiamy zupełnie nową, internetową platformę komunikacji z mieszkańcami.

Pod adresem konsultacjerowerowe.pl można będzie nie tylko przedstawić swoje oczekiwania i przemyślenia, lecz także przedyskutować różne propozycje z innymi mieszkańcami miasta.

Zachęcamy więc gorąco do odwiedzania nowej platformy konsultacji nie tylko, aby przedstawić własną opinię, lecz również aby komentować i oceniać propozycje innych mieszkańców. Wraz z trwaniem konsultacji przybywać będzie także różnych propozycji, dlatego warto odwiedzać platformę wielokrotnie w tym czasie. Dzięki temu po pierwsze władze miasta zapoznają się z szerokim spektrum propozycji, które mają w głowach mieszkańcy Płocka, a po drugie sami Państwo będą mogli porównać swoje wyobrażenia i oczekiwania z opiniami na ten temat innych mieszkańców Płocka, lokalnych przedsiębiorców i organizacji społecznych.

Badanie trwać będzie od 27 stycznia do 17 lutego 2016 r.. O terminach spotkań dla mieszkańców oraz spotkań w centrach handlowych będziemy informowali wkrótce.

Bardzo prosimy o podzielenie się niniejszą wiadomością ze wszystkimi osobami, które mogą być zainteresowane tematem. Bardzo zależy nam na zebraniu opinii od jak największej liczby mieszkańców.

 

Z poważaniem,

Łukasz Macander

Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością

Przygotowania do pilotażu w Płocku

W ramach przygotowań do pilotażowego wdrożenia naszego narzędzia we współpracy z Urzędem Miasta w Płocku przeprowadziliśmy dziś kolejne zebranie robocze z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg oraz Urzędu Miasta. Wkrótce rozpoczniemy szerokie informowanie mieszkańców miasta o planowanych działaniach.

By Rommullus (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons